Προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας σχολικών κτιρίων στον Δήμο Δέλτα.


Την πρόθεσή του να προσλάβει προσωπικό καθαριότητας - με αντικείμενο την καθαριότητα των σχολικών  - ανακοίνωσε ο Δήμος Δέλτα.

Στο πλαίσιο του έργου που θα εκτελεστεί θα απασχοληθούν οκτώ (8) υπάλληλοι ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/στριών Σχολικών Κτιρίων για την χρονική περίοδο απo την υπογραφή της σύμβασης και έως 30-6-2021

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα
  • Μπορείτε να διαβάσετε την Ανακοίνωση: εδώ
  • την Αίτηση: εδώ
  • την υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986: εδώ
  • την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/19866: εδώ

Ακολουθήστε μας στο Facebook

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.